Kaza Önleme Politikası

Filyos Türkiye Petrolleri Limanı Kaza Önleme Politikası’nın temelleri; yangın ve kazaların oluşmasını önlemek, insanlara, çevreye, tesis içinde kullanılan makine ve ekipmanlara zarar gelmemesi için her türlü önlemi almak şeklinde belirlenmiştir.

Özellikle tehlikeli yük elleçlemesi, tahmil ve tahliyesi esnasında: TP-OTC,

 • Tesiste yürütülen tüm faaliyetlerde öncelikle kazaları tamamen önlemeyi veya riskleri asgariye indirmeyi birinci öncelikte dikkate almayı,
 • Çalışanların iş kazaları neticesinde vücut bütünlüğünün ruhen ya da bedenen engelli hâle gelmesini veya olumsuz herhangi bir etkiye maruz kalmalarını önlemeyi,
 • Gemilerde ve kıyı tesisindeki çalışma alanlarında; çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve çevre için güvenli ve emniyetli olacak şekilde her türlü tedbiri almayı,
 • Kazaların önlenmesi maksadıyla mevcut olan en iyi teknolojileri uygulamaya geçirmek için sürekli gelişim politikasını izlemeyi,
 • Bir kaza anında uygun acil müdahale prosedürlerini uygulayarak kazaların can, çevre ve mal emniyeti üzerindeki etkilerini asgariye indirecek tedbirleri almayı ve bunu sürekli olarak uygulamayı,
 • Liman tesisinde kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlamayı, tehlike ve risklerin değerlendirilerek bu tür kazaların önlenmesine yönelik yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli tedbirleri almayı,
 • Operasyonel iş süreçlerinde emniyet ve güvenliği etkileyecek kritik işlere; uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personel görevlendirmeyi,
 • Tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla; risk değerlendirmesi yapmayı ve personelin sürekli gelişiminin sağlanması, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyulması hedefine ulaşmak için tüm gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • Liman tesisinde tahmil/tahliyesi ve elleçlemesi yapılacak her türlü tehlikeli yükün Güvenlik Bilgi Formu temin edilerek; form gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Söz konusu tehlikeli yüklerin olası zararlı etkilerinin önlenmesine yönelik olarak gerekli ekipman ve teçhizatlar temin etmeyi,
 • Tehlikeli yük elleçlenen alanların, ilgili tesis personeli ve/veya güvenlik görevlileri tarafından sürekli gözetim altında bulundurulması amacıyla gerekli izleme tertibi almayı ve alarm sistemlerinin kontrollerinin sürekli takibini sağlamayı,
 • Acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılabilmesi için tehlikeli yük elleçlenen alanlara yeterli giriş-çıkış imkânı sağlamayı,
 • Bu Politikanın uygulanmasının Liman tesisi çalışanları için temel görev olmasından hareketle bu Politikayı Filyos Türkiye Petrolleri Limanı sınırları dahilinde çalışan tüm personele ulaştırmayı,

taahhüt eder.