Ziyaretçi Formu

Ziyaretçi Formu

Ziyaretçi Talep Formu

TURKISH PETROLEUM OFF-SHORE TECHNOLOGY CENTER A.Ş.

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş. (“Kurum”) olarak kişisel verilerinizin işlenilmesi ve korunması hususunda bilgi vermek isteriz.

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri   

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurumumuzun bağlı birimleri, internet sitesi, kimlik belgeleriniz, araç ve plaka bilginiz üzerinden, kamera çekimleri vasıtasıyla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz Kurumumuz ile olan ilişkiniz devam ettiği müddetçe ilgili kişisel veriniz mevzuatta belirtilen yasal sürelerle sınır kalmak kaydıyla işlenebilecek, hem dijital hem de fiziksel ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kurumumuz nezdinde gerçekleştirilen ziyaret faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Kanun’un “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5 inci maddesinin
(ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
(f) İlgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hükümleri gereğince kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel veriler;
1) Ziyaretçilerimizin tesislerimize giriş kayıtlarının tutulabilmesi ve kimlik tespitlerinin yapılabilmesi,
2) Kurumumuzun işlerinin yürütüldüğü ve tesislerimizde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
3) Kamera görüntülerinin depolanması, tesis işlerinin yürütülmesi veya Kurumumuz merkez ve birimlerinde bulunmanız halinde güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
4) Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile denetim faaliyeti yürüten kuruluşların denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
5) Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
6) Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
7) Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amacıyla Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılacağı ve Aktarılma Amaçları

Kurumumuz, Kanun’un 12 nci maddesi uyarınca kişisel verilerin güvenliğini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileri işleme amaçlarımızın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki konular hakkında taleplerde bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

İlgili kişi olarak, Kanun’un 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Kosifler Oto No: 3/A İç Kapı No:7 Ataşehir/İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya kvkk@tp-otc.com adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle başvurarak kullanabilirsiniz. Kurumumuz, başvuru taleplerini Kanun’un 13 üncü maddesine uygun olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle tarafınıza bildirilir.

Kişisel verilerinizin güvenliği için KVKK Metni’ni onaylamanız gerekmektedir.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.